Předseda Slezského německého spolku Opava z.s. Ing. Hans Korbel svolává ve smyslu článku III, odstavce 2, bodu 2a) stanov spolku 

Výroční členskou schůzi

Slezského německého spolku Opava z.s.

Termín konání:    úterý 9.6.2020 v 16 hod.
Místo konání:      zasedací místnost Školního statku Opava, Englišova 536 Opava

Program:

 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti
 2. Volba předsedajícího schůze a komisí
 3. Zpráva o činnosti spolku
 4. Zpráva o hospodaření spolku
 5. Zpráva kontrolní komise
 6. Diskuze k předneseným správám
 7. Schválení zpráv a odlehčení výboru
 8. Vysvětlení volebního řádu a představení kandidátů
 9. Volby výboru a kontrolní komise
 10. Připomínky a návrhu členů na činnost spolku
 11. Vyhlášení výsledku voleb
 12. Usnesení
 13. Ukončení schůze

Základním právem každého člena spolku je spolupodílet se na jeho činnosti. Zájem podílet se na činnosti spolku se nejvíce projevuje právě účastí na výroční členské schůzi, která určuje další směřování spolku. Proto je účast všech členů spolku na jeho výroční schůzi velice důležitá.        

Ing. Hans Korbel
předseda