Předseda  Slezského německého spolku Opava, z.s. Ing. Hans Korbel svolává ve smyslu článku III., odstavce 2, bodu 2a) stanov Slezského německého spolku v Opavě

Výroční členskou schůzi
Slezského německého spolku Opava, z.s.


Termín konání schůze: čtvrtek 24.6.2021 v 16.00 hod.
Místo konání schůze: sál Marianum, Opava, Rooseweltova 47

Program výroční členské schůze:

  1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti
  2. Volba předsedajícího a komisí
  3. Zpráva o činnosti spolku
  4. Zpráva hospodaření spolku
  5. Zpráva kontrolní komise
  6. Diskuze k předneseným zprávám
  7. Schválení zpráv 
  8. Připomínky a návrhy členů na činnost spolku
  9. Usnesení
  10. Ukončení schůze

Základní právem každého člena spolku je spolupodílet se na jeho činnosti. Zájem o to, podílet se na činnosti spolku se projevuje nejvíce právě účasti na výroční členské schůzi, na které se rozhoduje o dalším směřování spolku.

Proto je účast každého člena spolku na jeho výroční členské schůzi velice důležitá.

Ing. Hans Korbel
předseda